Oecumenische activiteiten van de Raad van Kerken HZB 2013

georganiseerd namens de lidkerken.

 

De Raad heeft in 2013 6 maal vergaderd.

 

De samenstelling van de Raad in zoverre gewijzigd dat de plaats van pastor Paul Nanninga , na zijn vertrek is ingenomen door Diaken Hans Bruin. De Raad is Paul Nanninga veel dank verschuldigd voor zijn aanwezigheid in de Raad en zijn werkzaamheden voor de Raad.

 

In 2013 is nog eens speciale aandacht gegeven aan ons “geweten” , namelijk aan het STATUUT RvK HZB . Deze laatste maar nog actuele bijstelling dateert uit 2001.

 

In januari is traditiegetrouw de Week van de Eenheid gevierd. In de Lourdeskapel e n in de Noorderkerk werden oecumenische diensten gehouden. In beide diensten gingen een dominee en een pastoor/pastor voor.

 

De Sobere Maaltijden werden voor het derde jaar in het Kerkelijk Centrum Het Octaaf aan de J.D. Pollstraat gehouden. Dit jaar waren er meer deelnemers dan in 2012 (96 in 6 avonden). De werkgroep kreeg veel goede reacties, de onderwerpen hebben de mensen geboeid. Het hoofdthema was “de vreemdeling in ons midden”. Er werd ook een bijdrage geleverd aan het vastenproject, na aftrek van de kosten kon ruim 400 Euro worden overgemaakt aan het Twinning project, een project om kinder- en moedersterfte in Sierra Leone terug te dringen.

 

Dit jaar vond er geen Paasviering plaats in de Oosterkerk. De reden was dat er huur moet worden betaald voor het gebruik van de Oosterkerk en ook dat er geen voorganger beschikbaar was.

 

De bijeenkomsten rond 4 mei onder auspiciën van de RvK waren tweeërlei. Des middags op 23 april was er in de scholengemeenschap Oscar Romero een zeer geslaagde voorstelling door de groep DE KERN met de titel “kom vanavond met verhalen”, een poëtisch programma over oorlog, vrede en hoop, gelardeerd met schitterende liederen.Des avonds werd in de Noorderkerk de voorstelling voor een breed maar helaas niet talrijk publiek herhaald.

 

De Raad van Kerken avond medio april traditiegetrouw in het Foreestenhuis. Zoals elk jaar was het doel van deze avond om verantwoording af te leggen aan de lidkerken middels een van te voren zowel digitaal als fysiek aan de lidkerken uitgereikt Jaarverslag 2013. Misschien even belangrijk was deel 2 van de avond ( die overigens helaas matig bezocht was) namelijk een uitleg over wat straatpastoraat nu precies inhoudt. Een interessante vertelling door de man met ervaring : Luc Tanja, straatpastor in Amsterdam.

 

De vieringen voorafgaand aan Pinksteren, dus de Pinksterpelgrimage, werden als gewoonlijk op voortreffelijke wijze door Riet Katers verzorgd. De Vieringen hebben elke week een ander thema, uiteenlopende onderwerpen, vaak indringende maatschappelijk sociale vragen betreffende. Na 2014 zal Riet Katers haar taak overdragen aan iemand anders. De RvK blijft bij dit project betrokken.

 

Het zogenaamde platformoverleg heeft in 2013 plaatsgevonden in juni. Eenmaal eerder was er een dergelijk overleg in het gemeentehuis. De bedoeling van deze bijeenkomst is om alle geledingen uit Hoorn en omstreken , die op welke wijze dan ook met sociale aspecten, armoede en hulpverlening bezig zijn met elkaar te laten communiceren. Wat zijn de raakvlakken van deze instanties, hoe kunnen zij weten dat ze er niet alleen voor staan en vooral : hoe kunnen zij elkaar stimuleren en aanvullen. Dit tweede Platformoverleg was overigens niet zo’n succes als de eerste bijeenkomst, er waren minder mensen gekomen. Een bijstelling van de formule wordt uitgevoerd.

 

Het zogenaamde Kerken- en Moskeeën pad was na de prima voorbereidingen door het Oscar Romero, weer een geslaagd project te noemen. De drijvende kracht de heer G. van Reeuwijk is inmiddels gestopt. In 2014 is er daarom geen herhaling, wel zal met het schoolbestuur worden nagegaan, of op projectbasis, een vervolg kan worden gegeven. De RvK hecht veel waarde aan de rondfietsende groepen jongeren en hun kennismaking met onze kerken..

 

De roze zondag is wederom gevierd. In de Raad staat op de planning een discussie of deze zondag niet ook kan worden opgenomen in een reguliere dienst of diensten.

 

De Werkgroep Armoede namens de Kerken heeft in 2013 het accent van aandacht gericht op de voorbereidingen die zullen kunnen uitmonden in de aanstelling van een straatpastor. Een werkgroep bestaande uit 4 personen, zal worden geformeerd om diverse aspecten van een mogelijke realisering te bestuderen. Voor dit moment is het zo dat de plannen voor het Hoornse model zoals de Baanbreker in Enkhuizen naar achteren worden geschoven.

 

De contacten met de OMRING hebben zich 2 maal voorgedaan in de zin van een gesprek met Ds. Nicoline Letteboer, die momenteel direct onder de directie de leiding heeft over de voortgaande implementatie van de plannen die zijn omschreven in de nota Mentaal Welbevinden uit 2011. Ds. Nicoline Letteboer is ook budgethouder van de 29 (!) lokaties voor dit onderwerp. Parallel aan de ontwikkelingen in het WFG, is het de bedoeling te komen tot 1 Oecumenische geloofsviering. Uiteraard blijft er aandacht voor geloofsrichting-specifieke activiteiten zoals heilig avondmaal en eucharistie. Voor Mentaal Welbevinden (dus niet alleen behoefte aan een kerk) is een sleutelwoord SIGNALERING van behoeften die bij clienten bestaan. Vooral de basis werkvloer medewerkers zouden hiervoor getraind moeten worden. Ook Ds. Letteboer was van mening dat het proces traag verloopt, mede door de budgetaire krapte.

 

Een ingrijpende zaak voor de Katholieken is in 2013 geweest de samenvoeging van 4 RK Parochies tot 1 namelijk de RK Parochie Heilige Matteus.

 

 

 

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Oecumenische activiteiten van de Raad van Kerken HZB 2013

 

 

H. Martinuskerk

Rooms-Katholieke kerk Zwaag